Všeobecné obchodné podmienky pre užívateľov

1. VYMEDZENIE POJMOV

 • Aplikácia - mobilná aplikácia Tapito vytvorená Poskytovateľom pre mobilné zariadenia a ponúkaná prostredníctvom príslušných distribučných kanálov, a to najmä obchodov iTunes a Google Play. Podporované operačné systémy a verzie sú uvedené na stránke www.tapitoapp.sk
 • Autorské dielo - dielo v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení.
 • Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.
 • Obchodné oznámenie - všetky formy komunikácie vrátane reklamy a nabádanie k návšteve internetových stránok, určeného na priamu alebo nepriamu propagáciu tovaru, služieb alebo imidžu Obchodníka.
 • Obchodník - subjekt oznamujúci prostredníctvom Aplikácie reklamu a Obchodnú prezentáciu a propagujúci vlastný tovar a služby.
 • Poskytovateľ - TapMedia s.r.o., so sídlom Růžová 1416/17, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 03853365, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 238821. Poskytovateľ je vlastníkom a tvorcom Aplikácie.
 • Registrácia - proces zadania identifikačných údajov Užívateľa do registračného formulára uvedeného na internetových stránkach Poskytovateľa www.tapitoapp.sk alebo priamo v Aplikácii a potvrdenie odoslania formulára Poskytovateľovi.
 • Registračné údaje - e-mail Používateľa, pohlavie a vek.
 • Služba - znamená službu Aplikácie (i) poskytujúcej Používateľovi články, informácie a Obchodné oznámenia (ii) poskytujúca registrovanému Používateľovi články, informácie a Obchodnú komunikáciu v závislosti na voľbe Užívateľa v nastavení Aplikácie, jeho sociodemografických dátach, jeho polohe, alebo nákupných preferenciách, (iii) umožňujúca registrovanému Používateľovi správu jeho obľúbených článkov a informácií, (iv) ponúkajúca Používateľovi na využitie širokú škálu marketingových ponúk Obchodníkov, to všetko realizované prostredníctvom Aplikácie.
 • Zmluva - znamená licenčnú zmluvu a zmluvu o využívaní Aplikácie Užívateľom a poskytovanie Služby uzavretú medzi Užívateľom a Poskytovateľom spôsobom uvedeným v čl. 2.3 týchto VOP, ktorej súčasťou sú tieto VOP.
 • Softvér - znamená všetky či ktorékoľvek z týchto diel: (i) Aplikácia vrátane všetkých jej súčastí a prvkov, (ii) počítačový program a všetky databázy slúžiace na prevádzkovanie Aplikácie Tapito, (iii) webové stránky Aplikácie www.tapitoapp.sk vrátane všetkých prvkov ako sú grafika, texty, rozvrhnutie stránok, obrázky, audio alebo audiovizuálne diela publikované na stránkach.
 • Používateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie Zmluvu s Poskytovateľom.
 • Užívateľský účet - účet Užívateľa vytvorený registráciou v Aplikácii alebo na stránkach www.tapitoapp.sk. Do Užívateľského účtu je možné sa prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov, ktorými sú užívateľské meno a heslo. Prihlasovacie údaje získa Užívateľ Registráciou účtu alebo sú vytvorené spojením Užívateľského účtu s Užívateľom zvoleným účtom v sociálnej sieti Facebook alebo Google+.
 • VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

2. ZMLUVA

2.1. Tieto VOP upravujú právne podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom Aplikácie.

2.2. Tieto VOP predstavujú úplnú a konečnú dohodu Poskytovateľa a Užívateľa a nahrádzajú akékoľvek iné ústne alebo písomné dohody v tej istej veci.

2.3. Inštaláciou Aplikácie do mobilného zariadenia uzatvára Používateľ s Poskytovateľom Zmluvu, ktorej obsah je tvorený týmito VOP, prípadne súvisiacimi dokumentmi, na ktoré sa v texte VOP odkazuje. Inštaláciou Aplikácie potvrdzuje Užívateľ, že sa s týmito VOP zoznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.4. Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie Používateľovi podľa podmienok týchto VOP a umožnenie Používateľovi využívať Aplikáciu vrátane Služby.

2.5. Tieto VOP sú záväzné použiteľné v rozsahu aj pre návštevníkov webových stránok www.tapitoapp.sk, ktorí užívaním týchto webových stránok vyjadrujú svoj súhlas a zaväzujú sa tieto VOP dodržiavať.

2.6. Aplikáciu je možné inštalovať a Službu využívať bezplatne.

 

3. REGISTRÁCIA A UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Časť Služby je možné plnohodnotne využívať až po úspešnom vykonaní Registrácie. V opačnom prípade berie Užívateľ na vedomie, že niektoré funkcie Aplikácie nebudú k dispozícii.

3.2. Súčasťou Registrácie je poskytnutie základných registračných údajov o Používateľovi. Tieto údaje je možné poskytnúť do registračného formulára alebo spojením Užívateľského účtu s užívateľovým účtom v sociálnej sieti Facebook alebo Google+. Nevyhnutnou podmienkou Registrácie je poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov Užívateľom v súlade s čl. 6 týchto VOP.

3.3. Užívateľ je povinný poskytnúť o svojej osobe iba pravdivé údaje. To platí aj v prípade údajov poskytnutých Používateľom spojením Užívateľského účtu s účtom v inej sociálnej sieti.

3.4. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a komukoľvek odoprieť možnosť dokončenia Registrácie a vytvorenia Užívateľského účtu.

3.5. Užívateľský účet je možné kedykoľvek zrušiť. Užívateľský účet je Užívateľom možné zrušiť len vo vlastnom nastavení Užívateľského účtu. Na iné požiadavky na zrušenie Užívateľského účtu zaslané Poskytovateľovi e-mailom, poštou alebo telefonicky nebude braný ohľad.

3.6. Poskytovateľ je oprávnený akýkoľvek Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť najmä z dôvodu porušenia týchto VOP Užívateľom alebo z dôvodu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

3.7. Zrušením Užívateľského účtu stráca Užívateľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu voči Poskytovateľovi a prístup k Službe a k všetkému Užívateľom uloženému alebo vytvorenému obsahu v rámci Služby. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa využívať Aplikáciu v obmedzenom rozsahu ako neregistrovaný Užívateľ.

 

4. ODKAZY NA STRÁNKY TRETEJ STRANY

4.1. Aplikácia obsahuje odkazy na internetové stránky Obchodníkov.

4.2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo názor vyjadrený na týchto internetových stránkach.

 

5. AUTORSKÉ PRÁVO

5.1. Softvér je Autorským dielom. Všetky práva k Software vykonáva výlučne Poskytovateľ.

5.2. Poskytovateľ udeľuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu Používateľovi na obsah Aplikácie, nie na vzhľad, myšlienku alebo know-how, a to k bežnému účelu. Rozsah licencie nie je obmedzený počtom, miestom, ani časom. Obe strany sa dohodli, že udelenie tejto licencie je poskytnuté bezodplatne.

5.3. Užívateľ je oprávnený využívať Softvér zadarmo len pre vlastnú osobnú potrebu s tým, že Aplikáciu je užívateľ oprávnený zadarmo použiť prostredníctvom jej inštalácie do mobilného zariadenia Používateľa.

5.4. Všetky práva k Software sú vyhradené. Užívateľ tak najmä nie je oprávnený bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa:

 • udeliť inej osobe podlicenciu alebo postúpiť práva k Software, ani Softvér sprístupniť iným spôsobom, než ako to vyplýva z jeho bežného používania v medziach uvedených v tomto článku;
 • rozmnožovať Softvér za účelom jeho ďalšieho rozširovania, Software rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám, prenajímať ani požičiavať;
 • vykonávať dekompiláciu, úpravy, spracovanie, preklady či iné zmeny Software, popr. jednotlivých počítačových programov či databáz zahrnutých alebo použitých v Software, a to ani na odstránenie vád;
 • spájať Softvér s iným dielom či ho zaraďovať do diela súborného;
 • Softvér rozoberať, rozkladať či inak premieňať zdrojové kódy k Softvéru alebo jeho časti;
 • používať Softvér na vývoj odvodených aplikácií alebo diel pre použitie alebo distribúciu akejkoľvek tretej strane, a to v celku alebo čiastočne, ako samostatné produkty alebo komponenty;
 • uvádzať Softvér na verejnosť pod svojím menom a svojou obchodnou značkou.

5.5. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti vykonávanej manuálne alebo automatizovane, priamo Užívateľom alebo inou osobou na jeho popud smerujúcej k extrakcii alebo reutilizácii akejkoľvek databázy tvoriacej súčasť Softvéru alebo umožňujúcej využitie obsahu Služby pre iný ako súkromný účel.

5.6. Inštaláciou Aplikácie udeľuje Užívateľ Poskytovateľovi územne neobmedzené oprávnenie užiť Užívateľom poskytnuté údaje a ním poskytnutý obsah pre účely prevádzkovania Služby.

6. OCHRANA SÚKROMIA

6.1. Podmienkou užívania Aplikácie je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

6.2. Všetky informácie, vrátane rozsahu a spôsobu spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente Zásady ochrany súkromia TAPITO, ktorý na základe tohto odkazu tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

6.3. V prípade späťvzatia súhlasu Užívateľa so spracovaním osobných údajov bude Užívateľský účet automaticky zrušený.

6.4. Všetky registračné a prihlasovacie procedúry prebiehajú prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS. Vydavateľom certifikátu je spoločnosť Thawte (www.thawte.com).

 

7. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1. Jednou z doplnkových funkcií Služby je zasielanie a sprístupňovanie Obchodných oznámení Obchodníkov priamo v samotnej Aplikáciu alebo tiež v prípade registrovaných Užívateľov zasielaním na adresu elektronického kontaktu zadanú pri Registrácii.

7.2. Registráciou udeľuje Užívateľ Poskytovateľovi súhlas s tým, aby na ním odovzdanú adresu elektronického kontaktu boli Poskytovateľom zasielané správy majúce povahu Obchodného oznámenia ponúkajúce výrobky či služby Obchodníkov.

7.3. Súhlas podľa predchádzajúceho odseku je udeľovaný aj pre zobrazovanie Obchodných oznámení Obchodníkov Poskytovateľa priamo v Aplikácii tzv. "Push" metódou, teda doručením správy či upozornenia prostredníctvom centralizovaného servera do mobilného zariadenia.

7.4. Súhlas so zasielaním Obchodných oznámení, resp. povahu a rozsah typu komunikácie je registrovaný Užívateľ oprávnený prispôsobiť v nastavení jeho Užívateľského účtu.

 

8. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Aplikácia je prevádzkovaná a Služba je poskytovaná s ohľadom na vývoj a bežne dostupné technické a obchodné štandardy informačnej techniky aplikovanej v oblasti lokálneho marketingu. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, Aplikáciu a Služby priebežne aktualizovať a rozširovať o nové prvky a vlastnosti.

8.2. Vzhľadom k technickej náročnosti prevádzkovanie Aplikácie a stupni závislosti na službách tretích strán, nie je Poskytovateľ zodpovedný za zhoršenú dostupnosť alebo nefunkčnosť Aplikácie.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť dostupnosť Aplikácie a Služby najmä z dôvodu vopred plánovanej odstávky, údržby alebo z dôvodu technických zmien Aplikácie.

8.3. S výnimkami uvedenými v týchto VOP je Aplikácia prevádzkovaná a Služba poskytovaná bez akýchkoľvek ďalších záruk. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že s ohľadom na povahu Aplikácie a Služby nie je oprávnený požadovať náhradu nemajetkovej či majetkovej ujmy (vrátane ušlého zisku) spôsobenú v súvislosti s používaním Aplikácie, najmä z dôvodu zhoršenej dostupnosti Aplikácie, nefunkčnosti Aplikácie, zrušenia Aplikácie či Služby, výskytu chýb vo fungovaní Služby, straty uložených dát alebo iných skutočností súvisiace s používaním Aplikácie či Služby.

8.4. Za dostupnosť, kvalitu, súlad tovaru a služieb s ponukou Obchodníkov propagovaných v rámci Aplikácie, akceptácii zľavových kupónov alebo vernostných kariet zodpovedá výlučne Obchodník uvedený pri príslušnej ponuke.

8.5. Aplikácia slúži len ako komunikačný prostriedok ponúk Obchodníkov a Poskytovateľ nie je predajcom žiadneho tovaru ani služby takto ponúkaných.

8.6. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť obchodne primerané úsilie na to, aby ponuky Obchodníkov zodpovedali čo najlepšie preferenciám Užívateľa, a aby spolupráca s Obchodníkmi bola pre Užívateľa čo najvýhodnejšia a v rozsahu ponúkanom Obchodníkom. Za plnenie záväzkov a povinností týchto Obchodníkov však Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

9. ZMENY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Aplikácia a jej obsah nesmie byť Užívateľom používaná spôsobom odporujúcim týmto VOP, právnemu poriadku Slovenskej republiky a právnemu poriadku, v ktorom má Užívateľ trvalý pobyt / sídlo.

9.2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť alebo ukončiť fungovanie Služby alebo zmeniť rozsah poskytovaných Služieb, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu a bez predchádzajúceho upozornenia.

9.3. Vzhľadom na neustály rozvoj Aplikácie a rozširovanie jej funkcionalít je Poskytovateľ oprávnený tieto VOP jednostranne zmeniť. O pripravovanej zmene je Poskytovateľ povinný informovať Užívateľa s dostatočným predstihom, najmenej však 14 dní vopred a v tejto lehote Používateľovi sprístupniť nové znenie VOP s uvedením dátumu účinnosti nového znenia. Ak nebude Užívateľ s novým znením VOP súhlasiť, je oprávnený svoj Užívateľský účet zrušiť.

9.4. Ak sa rozhodne Užívateľ užívať Aplikáciu aj po dátume nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP, považuje sa prvé prihlásenie do Služby po dátume nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP za odsúhlasenie tejto zmeny a vykonanie záväzku Užívateľa riadiť sa novým znením VOP.

9.5. Odinštalovanie Aplikácie Užívateľom je považované za ukončenie zmluvy.

9.6. Tieto VOP a zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.7. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom má Poskytovateľ svoje sídlo, tj. Právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Všeobecné obchodné podmienky Tapito, verzia 1.0. Dátum nadobudnutia účinnosti 26.5.2015.

WebTOP 100