Všeobecné obchodné podmienky pre zadávateľov

1. Pojmy

 • Aplikácia - mobilná aplikácia Tapito vytvorená Poskytovateľom pre mobilné zariadenia a ponúkaná prostredníctvom príslušných distribučných kanálov, a to najmä obchodov iTunes a Google Play, v ktorej bude zverejnená Kampaň.
 • Autorské dielo - dielo v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení.
 • Cena - cena Služby stanovená v Katalógu či individuálne na základe zmluvy.
 • Kampaň - realizácia Služby vymedzená v zmluve najmä časom, priestorom, spôsobom a obsahom, prípadne tiež označená iným spôsobom (napr. Pomenovaním).
 • Katalóg - katalóg vydaný Poskytovateľom obsahujúci podrobný opis Služieb vrátane Ceny.
 • Klik - zobrazenie internetových stránok Objednávateľa Užívateľom na základe Služby počas trvania Kampane.
 • Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.
 • Objednávateľ - zadávateľ, teda subjekt, ktorý si objednáva Službu.
 • Objednávka - ponuka Objednávateľa k uzavretiu zmluvy s Poskytovateľom.
 • Poskytovateľ - TapMedia s.r.o., so sídlom Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03853365, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 238821.
 • Reklama - inzercia a iná reklama.
 • Služba - v uzatvorenej zmluve a na základe výberu v Katalógu konkrétne definovaný spôsob Reklamy a jej šírenia a súvisiacich služieb Poskytovateľa. Súčasťou Služby je Kampaň.
 • Zmluva - zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za účelom poskytnutia Služby a realizácia Kampane, ktorej účelom je najmä šírenie reklamy na tovar alebo služby Objednávateľa v Aplikácii prevádzkovanej Poskytovateľom.
 • Používateľ - akákoľvek osoba využívajúca Aplikáciu k jej účelu.
 • VOP - všeobecné obchodné podmienky.
 • Zákon o ochrane osobných údajov - zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Zákon o regulácii reklamy - zákon č. 40/1995 Zb. O regulácii reklamy, v platnom znení.
 • ZNSIS - zákon č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

 

2. Zmluva

2.1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je uzavretá na základe Objednávky Objednávateľa a jej následnej akceptácie Poskytovateľom.

2.2. Tieto VOP upravujú právne podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniknutým v súvislosti s uzavretím zmluvy. Podmienky uverejnenia Reklamy sa ďalej riadia podmienkami a návodmi uvedenými na www.tapitoapp.sk/inzercia. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.3. Objednávateľovi je daný k dispozícii Katalóg, v ktorom je uverejnená špecifikácia jednotlivých Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to najmä rozsahom a Cenou. Označenie Objednávateľom požadovanej Služby musí byť vždy súčasťou Objednávky.

2.4. Odchylný popis Služby uvedený v Zmluve (Objednávke) má prednosť pred popisom uvedeným v Katalógu Poskytovateľa.

2.5. Objednávateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi Objednávku obsahujúcu kompletné (reklamné či iné) podklady, a to najmä:

 • identifikáciu Objednávateľa (názov / meno Objednávateľa, adresa sídla, IČO, DIČ),
 • názov objednávanej Služby,
 • číslo Objednávky (ID Kampane),
 • všetky negrafické aj grafické reklamné prvky, ktoré sú súčasťou Reklamy,
 • grafické podklady obsahujú súbory rozmerov, formátov a kvality definovaných v technických podmienkach Poskytovateľa; ak je súčasťou Objednávky viac Služieb, musia byť jednotlivé súbory označené správnymi názvami Služieb,
 • všetky ďalšie informácie potrebné na uverejnenie Reklamy a realizáciu Služby,
 • požadovaný termín začatia a ukončenia Kampane,
 • požadovaný počet zobrazení Reklamy v Aplikácii počas doby trvania Kampane.

2.6. Kampaň na základe Objednávky Objednávateľa bude začatá a ukončená v termíne uvedenom v Objednávke.

2.7. Kampaň bude prebiehať v Aplikácii.

2.8. Obsah a spôsob Kampane bude zodpovedať špecifikácii Objednávateľa uvedenej v Objednávke.

2.9. Kompletné podklady podľa čl. 2.5. VOP musia byť doručené Poskytovateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred začiatkom Kampane.

2.10. Pokiaľ nebude v Objednávke Objednávateľom stanovené inak, je Poskytovateľ oprávnený v prípade nedodania potrebných podkladov zo strany Poskytovateľa podľa čl. 2.5. písm. a) VOP doplniť tieto informácie z verejne prístupných zdrojov týkajúcich sa Objednávateľa, popr. postupovať podľa iných ustanovení týchto VOP. V takom prípade Objednávateľ nemá nárok na reklamáciu plnenia z dôvodu nesúhlasu s obsahom Kampane v časti doplnenej Poskytovateľom. Ak nebude možné tento postup použiť, Kampaň nebude zahájená.

2.11. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže u niektorých typov Služieb zahrňujúcich najmä grafickú činnosť Poskytovateľa využívať všeobecné informácie Objednávateľa, popr. prezentácie tovaru či služieb Objednávateľa vrátane publikovaných fotografií, najmä tie, ktoré sú uvedené na internetových stránkach Objednávateľa. Objednávateľ prehlasuje, že je k udeleniu tohto súhlasu oprávnený.

2.12. Uverejnenie a propagácia Služby v Katalógu či iným spôsobom nie je považovaná za ponuku k uzavretiu zmluvy.

2.13. Zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia Objednávateľom zaslanej Objednávky zo strany Poskytovateľa, prípadne prejavom vôle Poskytovateľa, z ktorého je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že Objednávku Objednávateľa akceptuje. Celá komunikácia predchádzajúca tomuto okamihu je považovaná iba za predzmluvné rokovania. Objednávateľ okamihom uzatvorenia zmluvy potvrdzuje, že mu bola prezentovaná objednaná Služba a Katalóg Poskytovateľa a dôkladne sa oboznámil s popisom Služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

2.14. Ak bude obsahom a súčasťou Služby požadované Objednávateľom vytvorenie Autorského diela zo strany Poskytovateľa (oi. Grafická činnosť), zaväzuje sa Objednávateľ Autorské dielo sám nezverejňovať, bez výslovného súhlasu Poskytovateľa neupravovať, spracúvať, a to vrátane jeho prekladu, nespájať s iným dielom, či nezaraďovať do diela súborného a neuvádzať Autorské dielo na verejnosti pod svojím menom a svojou obchodnou značkou.

2.15. Ak je medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzatvorená Zmluva na Službu, ktorej súčasťou je garantovaný počet klikov, podliehajú podklady dodané Objednávateľom za účelom poskytnutia Služby schváleniu zo strany Poskytovateľa. V opačnom prípade Poskytovateľ nemôže požadovaný počet klikov garantovať.

 

3. Zodpovednosť Objednávateľa

3.1. Objednávateľ je plne zodpovedný za ním poskytnuté podklady tvoriace obsah Služby. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky podklady a špecifikácie Služby odovzdané Poskytovateľovi k šíreniu a podklady pre ňu nebudú v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a že poskytnutím Služby nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, nie však výlučne, právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke), a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, najmä Zákon o regulácii reklamy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizní fyzických osôb použitých v rámci Reklamy a z práv súvisiacich s autorským právom boli uspokojené.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak Poskytovateľovi vznikne v dôsledku poskytnutia Služby škoda alebo iná ujma, túto škodu (ujmu) v plnej výške nahradí. Pod Škodou sa rozumejú aj náklady súdneho či rozhodcovského konania, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

 

4. Povinnosti Objednávateľa

4.1. V prípade propagácie zľavy, kedy bude počet kusov ponúkaného tovaru / služieb obmedzený tak, že by podľa skúseností Objednávateľa mohlo dôjsť v dobe trvania akcie k ich vypredaniu, je Objednávateľ povinný uviesť v rámci Služby tiež počet kusov tovaru / služieb v ponuke, alebo uviesť údaj "do vypredania zásob".

4.2. Ak nie je výslovne stanovené inak, objednávané počty Klikov sú garantované nezávisle na dobe trvania Kampane. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú funkčnosť Aplikácie, v ktorej majú byť Kliky realizované.

4.3. Požadovaný počet Klikov nemožno garantovať v prípade, keď stránky Objednávateľa budú úplne alebo prevažne v cudzom jazyku či v prípade, keď Objednávateľ prevádzkuje úplne alebo z podstatnej časti činnosť, či sa zaoberá predajom tovaru, pri ktorých je Reklama obmedzená.

 

5. Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu v plnej výške vrátane zákonnej DPH najneskôr jeden (1) pracovný deň pred začatím Kampane. Uhradením sa rozumie pripísanie čiastky na účet Poskytovateľa.

5.2. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou Ceny, je Poskytovateľ oprávnený Kampaň (či jej časť) pozastaviť.

5.3. Úrok z omeškania so zaplatením Ceny činí 0,05% dlžnej čiastky denne.

 

6. Odstúpenie od zmluvy, odstupné

6.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo (po)zastaviť šírenie Reklamy, prípadne jej časti, či od Zmluvy odstúpiť okrem iného:

a) v prípade, keď zadaná Reklama nebude zodpovedať uzavretej Zmluve alebo týmto VOP,

b) z dôvodu právne závadného obsahu Reklamy, najmä ak obsah či šírenie Reklamy bude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy či samoregulačných orgánov, či v rozpore s týmito VOP,

c) v prípade, ak by Reklama mohla svojím formátom či prezentáciou vyvolať u Užívateľov dojem, že sa jedná o súčasť redakčného obsahu Aplikácie,

d) v prípade, kedy obsah Služby obsahuje oznámenia, Reklamu či obchodné oznámenia tretích osôb, s výnimkou prípadu, keď Objednávateľom bude reklamná či mediálna agentúra a Reklama bude obsahovať informáciu, reklamu či obchodné oznámenia jej zákazníka,

e) v prípade, kedy obsah Reklamy bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov Poskytovateľa či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno Poskytovateľa, jeho zamestnancov, spolupracujúcich osôb, osôb tvoriacich s Poskytovateľom koncern,

f) v prípade, keď sa bude jednať o Reklamu subjektu v konkurenčnom postavení voči Poskytovateľovi alebo vydavateľmi alebo manažérmi niektorého z dotknutých médií,

g) v prípade, keď Poskytovateľ bude dôvodne presvedčený, že je u Reklamy daný dôvod pre jej odmietnutie.

6.2. Nárok Poskytovateľa na úhradu Ceny za už poskytnutú časť Služby nie je vo vyššie uvedených prípadoch dotknutý.

6.3. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť popri zákonom stanovených prípadov tiež v týchto prípadoch:

a) ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou Ceny po dobu dlhšiu ako 5 dní,

b) z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku,

c) ak podklady poskytnuté Objednávateľom budú mať vady a Objednávateľ ich neodstráni najneskôr dva pracovné dni pred začatím Kampane,

6.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy zo zákonom stanovených dôvodov.

6.5. Každá zo strán môže zrušiť Zmluvu zaplatením odstupného. Právo zrušiť Zmluvu zaplatením odstupného však nemá strana, ktorá už, čo i len sčasti, plnenie druhej strany prijala alebo druhej strane sama plnila, ak nie je ďalej stanovené inak. Odstupné za zrušenie zmluvy doručené v dobe siedmich (7) pracovných dní pred začatím Kampane činí 50% z Ceny. Odstupné za zrušenie zmluvy po začatí Kampane bude vyúčtované vo výške zvyšnej Ceny za doteraz nevyčerpanú časť Služby, ak nebude dohodnuté inak. Poskytovateľ môže určiť odstupné v nižšom rozsahu. Nárok Poskytovateľa na úhradu už poskytnutej časti Služby nie je odstupným dotknutý.

 

7. Reklamácia

7.1. V prípade vád Služby na strane Poskytovateľa je Objednávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať uverejnenie náhradnej Reklamy alebo primeranú zľavu z Ceny.

7.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ zistil alebo mohol zistiť pochybenie. Pochybením na strane Poskytovateľa sa rozumie nevykonanie Služby v súlade s touto zmluvou. Za pochybenie na strane Poskytovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti Aplikácie alebo, ak nie je výslovne dohodnuté inak, primeraný posun termínu uverejnenia Reklamy z dôvodov na strane Aplikácie alebo z prevádzkových dôvodov, najdlhšie však o päť (5) pracovných dní.

7.3. Objednávateľ musí uplatniť reklamáciu výhradne písomne, a to doporučeným listom na adresu Růžová 1416/17, Nové Mesto, 110 00 Praha 1. Reklamácie podané iným spôsobom nie sú považované za riadne uplatnené.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Objednávateľ týmto poskytuje Poskytovateľovi vedomý, slobodný a informovaný súhlas s tým, aby Poskytovateľ použil jeho osobné údaje poskytnuté mu na základe či v súvislosti s uzatvorenou zmluvou (v rozsahu: meno, priezvisko, príp. Názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzkarne, telefónne číslo , e-mailová adresa) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky produktov, obchodu a služieb Poskytovateľa.

8.2. Poskytovateľ informuje každého Objednávateľa - fyzickú osobu, ktorý podľa predchádzajúceho odseku poskytol svoje osobné údaje na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov, najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že Objednávateľ má právo prístupu k nim, právo na opravu osobných údajov, a že má právo sa pri porušení Zákona o ochrane osobných údajov obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy.

8.3. Objednávateľ má právo sa pri porušení Zákona o ochrane osobných údajov obrátiť na Poskytovateľa so žiadosťou o vysvetlenie, či o nápravu vzniknutého stavu, prípadne je oprávnený obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy.

8.4. Objednávateľ berie na vedomie, že je oprávnený súhlas so spracovaním Osobných údajov kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k Osobným údajom, právo na ich opravu, odstránenie nepravdivých Osobných údajov a ich likvidáciu. Súhlas je možné odvolať písomne ​​listom zaslaným na adresu Poskytovateľa, či prostredníctvom e-mailu.

8.5. Účelom spracovania Osobných údajov je ponúkanie produktov, obchodu a služieb Poskytovateľa.

8.6. Uzatvorením zmluvy každý Objednávateľ dáva súhlas v zmysle ustanovenia § 7 ZNSIS s tým, že mu budú Poskytovateľom zasielané komerčné oznámenia týkajúce sa jeho vlastných podobných produktov alebo služieb na jeho adresu či e-mail, bude kontaktovaný directmailom obsahujúcim obchodné oznámenia a prostredníctvom telemarketingu obsahujúceho obchodné oznámenia týkajúce sa produktov, obchodu a služieb Poskytovateľa.

8.7. Objednávateľ je oprávnený bezplatne odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu pri zasielaní každej jednotlivej správy podľa vyššie uvedených článkov.

8.8. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie Poskytovateľa na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplýva z príslušných právnych predpisov, iba ak by výslovne stanovili inak. Ak poskytne Poskytovateľ Objednávateľovi súhrnné štatistiky obsahujúce sociodemografické dáta Užívateľov Aplikácie, zaväzuje sa Objednávateľ tieto dáta použiť len na účel stanovený Poskytovateľom.

8.9. Zásady ochrany súkromia TAPITO pre užívateľov dostupné na www.tapitoapp.sk/vop-uzivatela sa použijú primerane aj na ochranu súkromia Objednávateľa.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi nimi uzatvorené zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom, a to podľa povahy jednotlivých ustanovení.

9.2. Na túto Zmluvu sa nevzťahujú žiadne dojednania zmluvných strán o dodatočných zľavách či províziách podľa iných zmlúv, tzn. dohodnutá Cena je konečná.

9.3. Ukončenie zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom musí byť vykonané písomne. Za písomnú komunikáciu sa na tento účel považuje aj komunikácia uskutočnená prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom má vždy účinky ex nunc.

9.4. Pre rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti so Zmluvou dojednávajú zmluvné strany miestnu príslušnosť súdu podľa sídla Poskytovateľa.

9.5. Objednávateľ prehlasuje, že Zmluvu uzatvára v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone povolania, či ako osoba konajúca v mene alebo na účet podnikateľa a príslušné ustanovenia zákonov na ochranu spotrebiteľov sa preto neuplatňujú.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre zadávateľa reklamy, verzia 1.0. Dátum nadobudnutia účinnosti 26.5.2015.

WebTOP 100