Zásady ochrany súkromia pre užívateľov

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany súkromia Užívateľov Tapito (ďalej len "Zásady") tvoria neoddeliteľnú súčasť "Všeobecných obchodných podmienok Tapito pre užívateľov" dostupných tu www.tapitoapp.sk/vop-uzivatela (ďalej len "VOP"). Inštaláciou Aplikácie Užívateľ potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Termíny a pojmy ďalej označené veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný vo VOP.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Inštaláciou Aplikácie vyjadruje Užívateľ svoj vedomý, slobodný a informovaný súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu pohlavie, vek, e-mailová adresa (platí len pre registrovaných Užívateľov), záznamy o polohe Užívateľa, prípadne iba záznamy o polohe (platí pre Užívateľa) prípadne ďalšie Užívateľom poskytované alebo uložené informácie (ďalej len "Osobné údaje") boli spracovávané Poskytovateľom.

Účelom spracovania Osobných údajov je prevádzka, udržiavanie a správna funkčnosť Aplikácie, zriadenie a vedenie Užívateľského účtu registrovaného Užívateľa, zabezpečenie funkcionalít a štatistík Aplikácie, tvorba zákazníckych databáz, zasielanie Obchodných oznámení a cielených ponúk Poskytovateľa či Obchodníkov.

Osobné údaje sú spracovávané elektronicky počas celého obdobia, v ktorom má Užívateľ nainštalovanú Aplikáciu, prípadne je registrovaný Užívateľ oprávnený užívať Službu a po dobu až 5 rokov po tom, čo oprávnenie zaniklo.

Osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený sprístupniť tretej osobe len so súhlasom Užívateľa alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej správy oprávnenej pristupovať k Osobným údajom na základe osobitného zákona alebo rozhodnutia súdu.

Osobné údaje môžu byť spracované len na účely uvedené v týchto Zásadách. Spracovanie treťou osobou je možné len na základe písomnej zmluvy medzi Poskytovateľom a spracovateľom Osobných údajov, a to za podmienok ustanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "Zákon").

Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre fungovanie Aplikácie a riadne poskytovanie Služby.

Používateľ berie na vedomie, že je oprávnený súhlas so spracovaním Osobných údajov kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k Osobným údajom, právo na ich opravu, odstránenie nepravdivých Osobných údajov a ich likvidáciu. Súhlas je možné odvolať písomne listom zaslaným na adresu Poskytovateľa, či prostredníctvom e-mailu. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov povedie k zrušeniu Užívateľského účtu s dôsledkami uvedenými vo VOP.

Užívateľ má právo sa pri porušení Zákona obrátiť na Poskytovateľa so žiadosťou o vysvetlenie, či o nápravu vzniknutého stavu, prípadne je oprávnený obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy.

Registráciou dáva každý registrovaný Užívateľ v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, súhlas s tým, že mu budú Poskytovateľom zasielané Obchodné oznámenia Obchodníkov podľa vopred zvolených preferencií Užívateľa, a to na e-mail, bude kontaktovaný directmailom obsahujúcim Obchodné oznámenie a prostredníctvom telemarketingu obsahujúceho Obchodné oznámenie týkajúce sa produktov, obchodu a služieb Obchodníkov.

Užívateľ je oprávnený bezplatne odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu pri zasielaní každej jednotlivej správy podľa vyššie uvedených článkov.

3. Technické a anonymné údaje

1. Užívateľ ďalej vyjadruje svoj vedomý, slobodný a informovaný súhlas s tým, aby Poskytovateľ na účely zabezpečenia funkčnosti Aplikácie a kvality Služby, zvýšenie užívateľského komfortu a ďalšieho rozvoja Aplikácie používal vlastné technické prostriedky a nástroje tretích strán na získanie informácií o využití Služby a aktivitách Užívateľov pre ich ďalšiu analýzu. Medzi tieto prostriedky patria najmä:

a. Súbory cookies, a iné informácie uložené na strane Užívateľa. Cookies sú textové reťazce ukladané v pamäti webového prehliadača v počítači užívateľa. Nastavením webového prehliadača možno príjem cookies zakázať alebo už prijaté cookies vymazať. Prijímanie cookies môže byť Užívateľom odmietnuté, avšak odmietnutie prijímania cookies môže viesť k zhoršeniu užívateľského komfortu a obmedzenia niektorých funkcií Služby,

b. všeobecné údaje o využití Služby typu druh prehliadača, typ mobilného zariadenia, operačný systém, čas prihlásenia a odhlásenia, príchodzia a odchodzia url adresa a pod., alebo

c. anonymné údaje o rozsahu a spôsobe využívania Služby Používateľom. Anonymnými údajmi sú údaje, ktoré nemožno buď v pôvodnom tvare, alebo po vykonanom spracovaní, vztiahnuť ku konkrétnemu Používateľovi.

4. Záverečné ustanovenia

1. Všetky registračné a prihlasovacie procedúry prebiehajú prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS. Vydavateľom certifikátu je Thawte (www.thawte.com). Platnosť certifikátu pre doménu www.tapitoapp.sk si môžete overiť na https://ssltools.thawte.com/checker/views/certCheck.jsp.

2. Technické a anonymné údaje sú spracované prostredníctvom nástrojov tretích strán a môžu byť sprístupnené tretím osobám, a to aj mimo územia Európskej únie. Typickým príkladom je využitie nástrojov Google Analytics alebo obdobných služieb tretích strán ako je uvedené vyššie.

3. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany a zabezpečenia vašich dát nás neváhajte kontaktovať na adrese legal@tapito.cz.

Zásady ochrany súkromia Tapito, verzia 1.0. Dátum nadobudnutia účinnosti 25.5.2016.

WebTOP 100